درگاه های بانکی با مشکل مواجه میباشند ، جهت پرداخت با پشتیبانی تماس بگیرید